Verklaring inzake gegevensbescherming

(Versie van 4 september 2020)

De hiernavolgende informatie heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens. Het gaat hier om gegevens die toelaten om u rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

Bijvoorbeeld : uw voornaam, uw achternaam, uw e-mailadres en IP-adres.

Deze gegevens worden verzameld wanneer :

 • U de pagina’s bezoekt van de websites die door Lilliputiens beheerd worden. Wanneer een link u naar een andere website, een portaal, een online programma of een sociaal netwerk leidt dan zijn de voorwaarden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die eigen zijn aan deze laatsten van toepassing ;

 • U contact met ons opneemt.

Uw persoonsgegevens zijn beschermd overeenkomstig :

 • De Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (die van kracht werd op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Elke wijziging van de huidige Verklaring betreffende de gegevensbescherming zal op deze pagina gepubliceerd worden zodat u op elk moment op de hoogte bent van de gegevens die wij verzamelen en de manier waarop wij deze gebruiken.

 1. Juridische beginselen en einddoelen van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op basis van uw toelating, met als doel:

 • U te informeren ;

 • Uw vragen te beantwoorden ;

 • Uw dossiers te verwerken.

Deze gegevens worden eveneens verzameld en verwerkt:

 • Voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren ;

 • Om u te antwoorden in uw taal ;

 • Om de website aan te passen aan uw voorkeuren ;

 • Voor onze marketingactiviteiten.

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van onze rechtmatig belang om de veiligheid (van de informatie), de goede werking van onze organisatie en van onze website te garanderen en om bepaalde marketingdiensten te verstrekken. Het gaat hier om :

 • Informatieve, promotionele of commerciële inhoud die eventueel aanwezig is in onze dienstmededelingen en die noodzakelijk is voor de verwerking van de vragen en bestellingen van de klant ;

 • Dynamische pop-ups die eventueel geactiveerd worden op de website om de beleving te personaliseren, met inbegrip van aard van de aanbiedingen die naar voor geschoven worden op de website ;

 • Bezoek- en gedragsgegevens die naar aanleiding van het bezoek aan de website gebruikt worden voor het beheer van de activiteit op de website ; deze gegevens kunnen doorgegeven worden aan technische platformen van leveranciers of partners voor technische verbeteringen of statistische verwerking.

 1. Verwerkte gegevens

In de loop van uw bezoek aan onze website kunnen gegevens over u verzameld worden, hetzij actief (bijvoorbeeld wanneer u een formulier invult met uw persoonsgegevens om u te abonneren op onze nieuwsbrief), hetzij passief (bijvoorbeeld via verschillende technologische middelen die verband houden met internet, zoals cookies, IP-adressen, sociale plug-ins… zonder dat u deze gegevens actief meedeelt). Dergelijke persoonsgegevens worden automatisch verzameld en verwerkt in deze twee gevallen :

Gevallen

Verzamelde en verwerkte persoonsgegevens

U raadpleegt een of meer pagina’s van onze website of sociale netwerken.

IP-adres.

Identificatiegegevens en informatie over uw bezoek (bv. taalkeuze, gebruikte zoekmotor ; gebruikte zoekwoorden ; de site vanwaar u op onze website belandde ; geraadpleegde pagina’s ; hoe lang u op elke pagina bleef ; lijst van de gedownloade documenten; datum en uur van uw bezoek; gebruikte navigator; platform en/of besturingssysteem dat op uw computer geïnstalleerd is….)

U contacteert ons via een elektronisch formulier of via e-mail.

Naam, voornaam en e-mailadres dat u opgeeft.

Informatie en inhoud van de uitgewisselde e-mails zoals meegedeeld via het contactformulier en de elektronische post.

Metagegevens al dan niet in het kader van uw e-mails.

 1. Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt, en die een uniek identificatienummer hebben. Gelieve in dit verband ons Cookiebeleid te raadplegen.

 1. Bewaringsduur

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij verzameld en verwerkt worden. De gegevens die met uw toelating verwerkt worden, blijven bewaard tot de intrekking van uw toelating. De gegevens die verwerkt worden in het kader van ons rechtmatig belang worden minstens 2 jaar bewaard, tenzij u voor afloop van deze periode hiertegen bezwaar aantekent op een gerechtvaardigde manier.

In uitzonderlijke gevallen, zoals in het kader van een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer bewaard worden.

 1. Mededeling van uw persoonsgegevens

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens mee te delen aan derden die wij inschakelen voor de levering van bepaalde diensten of producten (bv. technische en logistieke diensten, financiële verrichtingen), op voorwaarde dat die derden zich ertoe verbinden om ons beleid inzake gegevensbescherming na te leven.

 

 1. Veiligheid

Lilliputiens garandeert de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Meer bepaald worden zij beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onwettig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daartoe gebruiken wij technieken en beveiligingsprocedures die wij om veiligheidsredenen niet toelichten op deze pagina.

Weet evenwel dat er op fysisch, technisch en organisatorisch vlak gepaste maatregelen getroffen werden om een veiligheidsniveau te garanderen dat overeenstemt met de risico’s.

 

 1. Recht van toegang, verbetering, beperking, schrapping en intrekking 

Naargelang de verwerking en de juridische basis, heeft u verschillende mogelijkheden om uw persoonsgegevens onder controle te houden :

 • Recht van toegang tot uw persoonsgegevens : U heeft het recht om ons te ondervragen over de persoonsgegevens die wij over u bezitten. Wij kunnen u hiervan gratis een kopij bezorgen, maar dit is niet mogelijk voor alle documenten. Wij willen inderdaad ook de rechten en vrijheden van anderen respecteren.

 • Het recht om uw gegevens te verbeteren : Meent u dat uw gegevens niet correct of up-to-date zijn? U heeft het recht om ons te vragen om deze te verbeteren.

 • Het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten schrappen: U heeft het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te schrappen. Indien wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te bewaren dan kunnen wij evenwel niet voldoen aan uw verzoek.

 • Het recht om uw toestemming in te trekken : In het geval dat de gegevensverwerking gebeurt op basis van uw toestemming, dan kunt u die toestemming intrekken.

Uw verzoek zal binnen de 30 kalenderdagen behandeld worden. Indien het om een ingewikkelde vraag gaat of indien onze diensten geconfronteerd worden met zeer veel aanvragen dan wordt die termijn verlengd met 60 dagen.

Om uw rechten uit te oefenen volstaat het om ons een e-mail of brief te sturen, vergezeld van een scan of kopij van uw identiteitsbewijs met uw handtekening. Vermeld altijd duidelijk welk recht u wenst uit te oefenen en de manier waarop u de informatie wenst te ontvangen (bv. per e-mail, per post…). Houd rekening met het feit dat wij in sommige gevallen bijkomende informatie nodig hebben. Wij willen er zeker van zijn dat wij de juiste persoon helpen.

 1. Klachten

Indien u van mening bent dat Lilliputiens uw persoonsgegevens niet verwerkt heeft in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Adres : Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Telefoonnummer : +32 (0)2 274 48 00

E-mail : contact@apd-gba.be

 1. Contact

Voor meer informatie over ons beleid inzake gegevensbescherming gelieve u contact op te nemen met onze verantwoordelijke gegevensbescherming:

Contactadressen :

JURATOYS

13, Avenue de l'Industrie

39270 Orgelet

FRANCE

E-mail : dpo@juratoys.com