Wettelijke vermeldingen

(Versie van 4 september 2020)

Deze website is de eigendom van Lilliputiens.

Contact

LILLIPUTIENS NV

Avenue Henri Zaman 3A

1480 Tubize

België

KBO : 0460.919.650

B.T.W. / T.V.A. BE 0460.919.650

E-mail : info@lilliputiens.be

Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van alles websites die men bereikt via het adres https://www.lilliputiens.be en de daaraan verbonden entiteiten (hierna genoemd de “website”). Deze gebruiksvoorwaarden moeten gelezen worden samen met de Verklaring inzake gegevensbescherming van Lilliputiens. Door de website te gebruiken verklaart u dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.

Bovendien zijn het gebruik van de producten en diensten van Lilliputiens tevens onderworpen aan de voorwaarden van de overeenkomst die u of uw bedrijf afgesloten heeft met Lilliputiens, voorafgaand aan uw gebruik van de website. Dit omvat, maar blijft niet beperkt tot, de algemene voorwaarden en desgevallend een of meer bijzondere voorwaarden. Deze documenten kunnen aan u bezorgd worden op eenvoudig verzoek.

Intellectuele eigendom

Deze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het concept, de structuur, de opmaak en de inhoud van de website) is de exclusieve eigendom van Lilliputiens of zijn licentiehouders, en is beschermd door de wetgeving inzake auteursrechten en intellectuele eigendom.

U mag geen enkele informatie, dienst, product of software die u via de website of elders bekomt wijzigen, kopiëren, bewaren, reproduceren, doorsturen, verspreiden, verhuren, afstaan onder licentie, verdelen, verkopen, publiceren, meedelen, overdragen of rondsturen zonder het voorafgaande schriftelijke en expliciete akkoord van Lilliputiens.

U mag evenwel de pagina’s van de website wel printen in de mate waarin dit redelijkerwijze nodig is voor uw gebruik van de website.

De namen en de logo’s die voorkomen op de website zijn geregistreerde handelsmerken van Lilliputiens. De handelsmerken die gebruikt worden voor de producten en diensten van Lilliputiens, zijn de eigendom van Lilliputiens.

Bovendien kunnen de andere namen van producten, diensten en/of van bedrijven die op de website vermeld worden geregistreerde handelsmerken zijn van de respectievelijke eigenaars.

Elke reproductie waarvoor de toelating verkregen werd moet de volgende bron vermelden : « © Lilliputiens – www.lilliputiens.be ».

Gedragscode

U mag de website niet gebruiken voor illegale, lasterlijke, schadelijke, beledigende of op enigerlei manier verwerpelijke doeleinden, noch mag u op, vanaf of via de website documenten verspreiden die illegaal, schadelijk, lasterlijk, beledigend of op enigerlei manier verwerpelijk kunnen zijn. Lilliputiens kan alle nodige maatregelen treffen indien het meent dat de informatie of het materiaal dat u indient via uw gebruik van de website de huidige gebruiksvoorwaarden overtreedt. Lilliputiens heeft het recht om de toegang tot de website te weigeren voor elke gebruiker, unilateraal en zonder voorafgaande berichtgeving, met inbegrip (en zonder dat dit beperkt blijft tot) wanneer men deze gebruiksvoorwaarden overtreedt.

Advertenties en promoties

Lilliputiens kan de website gebruiken om advertenties voor zijn producten en diensten (of die van een van zijn aangesloten bedrijven) te promoten. Lilliputiens kan elke persoon of elk bedrijf toelaten om reclame te maken en zijn producten of diensten te promoten via zijn website.

Clausule beperkte aansprakelijkheid

U gebruikt de website op eigen risico. De website werd zeer zorgvuldig ontworpen en wordt nauwgezet bijgehouden door Lilliputiens. Lilliputiens kan evenwel niet de juistheid, volledigheid, actualiteit of correcte opeenvolging van alle informatie op deze website garanderen, met inbegrip van, maar zonder dat dit beperkt blijft tot, de informatie afkomstig van of gevonden door Lilliputiens op publiekelijk toegankelijke bronnen. Er kunnen vertragingen, weglatingen of onjuistheden voorkomen in de informatie. Rekening houdend met de beperkingen in het kader van het onderhoud van de website en het tijdsverloop tussen de updates is het mogelijk dat het speelgoed dat voorgesteld wordt op deze website andere karakteristieken vertoont dan het speelgoed dat in de winkel verkocht wordt. Wij nodigen u uit om in de winkel de karakteristieken van het speelgoed te controleren voor u uw aankopen doet.

Lilliputiens doet geen enkele uitspraak over de juistheid van de informatie afkomstig van derden of programma’s van derden die voorkomen op deze website. De website en het geheel van informaties, materialen, programma’s, producten en diensten worden “als dusdanig” en “zoals voorradig” geleverd, zonder garantie van enigerlei aard (met inbegrip van, maar zonder zich te beperkten tot, de geschiktheid voor een bepaald gebruik, de juistheid, de voldoende kwaliteit, de integriteit of de kwaliteit van de inhoud van al het materiaal dat op de website getoond wordt). De specificaties en de prijzen van de producten en diensten kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.

Uitgezonderd ingeval van fraude of vrijwillige intentie, en in de mate waarin dit toegelaten wordt door de toepasselijke wet, aanvaardt u het volgende:

  • Lilliputiens is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit en correcte opeenvolging van de informaties en elk incident of elke schade veroorzaakt aan uw gegevens of uw materiaal of elke andere klacht, verlies of schade die u geleden kunt hebben door uw gebruik van de website ;

  • Lilliputiens kan niet aansprakelijk gesteld worden (noch contractueel, noch in fout, noch anders) voor elke directe, bijzondere, indirecte, bijkomstige, punitieve, voorbeeldige of consecutieve schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verlies van tijd, van inkomsten, van winsten, van klanten, van gegevens) voor een beslissing of een actie die u ondernam op basis van informatie die voorkomt op deze website, voor elke onderbreking van de gegevens, de informaties of elk ander aspect van deze website of van elk frauduleus gebruik van de website door een derde ;

  • In geen geval reikt de aansprakelijkheid van Lilliputiens die voortvloeit uit de gebruiksvoorwaarden of in verband daarmee verder dan 100 €.

Schadeloosstelling

U aanvaardt de verdediging, schadeloosstelling en vrijstelling van elke aansprakelijkheid van Lilliputiens, zijn directie, beheerders, aandeelhouders, personeelsleden, zelfstandige ondernemers en agenten in het kader van klachten, acties of vragen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de redelijke gerechts- en boekhoudingskosten), die voortvloeien of verondersteld worden voort te vloeien uit uw slecht gebruik van de website of elke overtreding van de bepalingen zoals beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.

Links naar andere websites

Om u een vollediger bron van informatie en diensten aan te kunnen bieden kan deze website links bevatten naar bepaalde andere websites.

Deze websites worden niet beheerd door Lilliputiens en Lilliputiens is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites, noch voor om het even welke link die voorkomt op de gelinkte website, noch voor de manier waarop de gegevens verwerkt worden op die websites.

Algemeen

Lilliputiens kan deze gebruiksvoorwaarden af en toe aanpassen.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke gerechtelijke actie of procedure met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden zal voorgelegd worden aan de niet exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Een geprinte versie van deze gebruiksvoorwaarden en van elk ander gerelateerd document dat in elektronische vorm verstuurd werd, zal aanvaard worden in elke gerechtelijke procedure in verband met deze overeenkomst, en deze hebben dezelfde juridische waarde als enig ander document dat in papieren vorm ontworpen en bewaard werd.

Indien geoordeeld wordt dat een van de opgenomen voorwaarden niet van toepassing is, dan wordt ervan uitgegaan dat de huidige gebruiksvoorwaarden aangepast zijn wanneer die voorwaarde voor zover nodig bijgewerkt werd tot zij wel van toepassing is, met behoud van haar doel, en als dit niet mogelijk blijkt te zijn, dan gebeurt dit door de betrokken voorwaarde te vervangen door een andere voorwaarde die die wel van toepassing is en toelaat om een gelijkaardig doel en hetzelfde economische resultaat te bereiken.

Taal van de voorwaarden

Indien Lilliputiens u een vertaling van de Franse gebruiksvoorwaarden bezorgd heeft, dan aanvaard u dat deze vertaling enkel voor uw gebruiksgemak bedoeld is, en dat de Franse versie van kracht blijft voor uw relatie met Lilliputiens.

Indien er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de Franse versie van de gebruiksvoorwaarden en de vertaling die u ontving, dan heeft de originele Franse versie voorrang.